Pre prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok určilo ministerstvo školstva termín od 30. apríla do 31. mája 2020. Zápisy budú bez osobnej prítomnosti detí. Ministerstvo odporúča komunikáciu elektronickou formou. Prihlášky nájdete na stránkach materských škôl.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa s prihláškou nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Ak ide o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Weby detvianskych  materských škôl:

Materská škola Námestie SNP 17

www.4msdetva.edupage.org/

Materská škola M. R. Štefánika 980/40

www.5msdt.webnode.sk/

Materská škola Obrancov mieru 876/5

www.msdt6.estranky.sk/

Materská škola A. Bernoláka 19

www.7msdt.netspace.sk/

Materská škola pri základnej škole, Štúrova 12