Aj keď Mestská polícia v Detve nemá preventistu či preventistku, deti nie sú o nič ukrátené. Projekty preventívnej práce spolu s deťmi rozvíja už pár školských rokov mestská policajtka Miroslava Blahová.

V piatok 13. marca 2015 sa posadila do kruhu ku žiakom 4.C triedy na Základnej škole Obrancov mieru policajtka Miroslava, aby spolu hovorili o téme šikanovania. „Deti, ktoré sú šikanované, musia nájsť odvahu povedať o tom dospelému, “ upozorňovala sústredene počúvajúcich chlapcov a dievčatá. Šikanovanie môže trvať aj roky a dieťa mlčí. „Môžete prísť na políciu, za rodičmi, zavolať na Linku detskej dôvery,“ ozrejmovala deťom. Linka detskej dôvery, ktorá má uši pre všetky deti, má číslo 055/234 72 72. Policajtka Miroslava pokračovala: „Nezáleží na výške škody, ktorú niekto spôsobí, dôležité je, že to urobí naschvál a proti tvojej vôli, použije násilie a ty pri tom trpíš.“

Šikanovanie znamená, keď jedno alebo viacero detí úmyselne a bezdôvodne, často opakovane, ubližuje druhému. „Dôležité je to, že ty si slabší a on použije násilie, proti ktorému sa ty nemôžeš alebo nevieš ubrániť,“ upresnila. Šikanovaním sa označuje úmysel opakovane ublížiť druhému fyzicky alebo psychicky. Je to napríklad bitie, strkanie, zastrašovanie, ohováranie, vydieranie, donucovanie, nadávky, vylučovanie z kolektívu… Šikanovanie sa spravidla začína od na prvý pohľad “nevinného“ štádia a môže postupne vyústiť až do činnosti nadobúdajúcej parametre trestného činu.

„Môžeš nahlásiť na políciu, že ťa niekto vydiera, utláča, ubližuje ti na zdraví, obmedzuje tvoju osobnú slobodu alebo ti niečo nasilu zobral,“ posmelila deti mestská policajtka a žiakom popriala, aby sa nikdy nestali obeťou šikanovania, pretože majú vlastnú inteligenciu a schopnosť sa brániť.

Policajtka Miroslava Blahová sa so žiakmi 4. C už dlhšie pozná. Stretávajú sa od prvého ročníka raz za školský rok. V prvej triede sa rozprávali o zvieratách a prevencii pred ublížením zo strany zvieraťa ale aj o správnom zaobchádzaní so živými tvormi. Nasledujúci rok sa stretli, aby hovorili o dôvere a nedôvere voči neznámym osobám a o dobrom pravidle, že „od neznámej osoby si nič neberieme.“ Čo sa môže deťom vypomstiť v prípade drogovej kriminality, únosoch a iných prípadoch. Ďalší rok hovorili o mestskej polícii a o tom, čo mestská polícia robí.

Kolektív Mestskej polície v Detve nie je veľký. Nad bezpečným životom 15 tisícok obyvateľov bdie len šesť policajtov. Zástupca náčelníka Ladislav Slahúčka vedie kolektív ďalších štyroch policajtov a jednej policajtky. Práce majú teda dosť. Verejný poriadok, ochrana životného prostredia, pochôdzkový a hliadkový sústavný dozor, k čomu pomáha aj kamerový systém v meste, to sú hlavné oblasti, ktoré majú mestskí policajti na starosti. Zaiste, ešte je tu štátna polícia.

Medzi úlohy mestskej polície patrí aj organizovanie stretnutí a prednášok o prevencii kriminality nielen pre mládež ale aj ich rodičov, seniorov, vyučujúcich. Druhým dôležitým cieľom je zvýšiť dôveru nielen detí ale verejnosti všeobecne voči polícii. Po otázke, či deti už premýšľali o tom, že by sa chceli stať mestským policajtom či policajtkou, sa na tvárach žiakov 4. C rozžiarili úsmevy. Jeden z nich zachránil celú skupinu spolužiakov a poskytol odpoveď: Ešte to nemám rozhodnuté.

Mestský policajt musí zachovávať mlčanlivosť o všetkom, čo sa dozvedel v súvislosti s výkonom povolania a postupuje maximálne ústretovo voči stránkam. K policajnej rovnošate, ktorá je určená zákonom, majú predpísanú výstroj ale aj výzbroj.

Za návštevu v triede mestskej policajtke poďakovala aj triedna učiteľka Zdena Samašová. „Deti sa tešia na policajtku, vie ich zaujať,“ komentovala pedagogička a dodala, že v triede nezaznamenali väčšie prehrešky detí proti verejnému poriadku.

polic

text a foto: Zuzana Juhaniaková, referentka pre styk s verejnosťou