Mestská knižnica Karola Antona Medveckého v Detve si v roku 2015 pripomína svoju viac ako 65 – ročnú existenciu a 20. rokov od pomenovania knižnice po Karolovi Antonovi Medveckom, autorovi prvej slovenskej monografie – Detva.

Už 60 rokov si pripomíname marec ako mesiac knihy. Po prvýkrát bol v Československu vyhlásený v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu Hačavského. Šíreniu kníh a knižnej kultúry a podpore vzdelávania sa aj dnes venujú knižnice. Hoci sprístupňujú svoje knižničné fondy pre používateľov po celý rok, v marci zvlášť aktivizujú svoje činnosti. Mestská knižnica v Detve prešla za roky svojej existencie mnohými premenami. Zmeny, ktoré prebiehali v spoločnosti a v podpolianskom meste, zasiahli zakaždým aj knižnicu.

História vzniku knižnice

Po roku 1945 boli na Slovensku ustanovení okresní a ústrední školskí inšpektori, ktorí mali na starosti obnovenie činnosti knižníc a tak vznikali po celej republike prvé ľudové knižnice. Prvá ľudová knižnica v Detve vznikla po roku 1947 a nachádzala sa v priestoroch „Chudobienca“ na Partizánskej ulici č.71 v hornej časti mesta a bola súčasťou Osvetovej besedy. Prvým dobrovoľným knihovníkom bol učiteľ Ján Klibáni. Knižnica nemala stanovený presný výpožičný čas. Istý čas bola umiestnená v tzv. hasičkárni a knihovníkom bol Samuel Nemec, činnosť knižnice stagnovala.

Na naliehanie metodičky Okresnej ľudovej knižnice vo Zvolene bolo rozhodnuté, že sa knižnica presťahuje do priestorov Vagačovho domu. Stalo sa tak 15. novembra 1965. Knižnica začala novú éru svojej existencie, jej činnosť sa sprofesionalizovala. Knihovníčkou na 0,5 úväzku sa stala Augustína Salvová a knižnica mala presne stanovený výpožičný čas. Od roku 1974 začali v knižnici pracovať knihovníčky s príslušným odborným knihovníckym vzdelaním a to: Cecília Mikulíková, po nej prevzala knižnicu Elena Malčeková (pracovala v knižnici od r. 1977 – 2014) a od roku 1984 až do roku 2007 knižnicu viedla Eva Chlebová (pracovala v knižnici od r. 1983 – 2007).

V roku 1986 knižnica zriadila svoju pobočku na IV. Základnej škole (dnes ZŠ J. J. Thurzu) a v roku 1989 ďalšiu pobočku na III. Základnej škole (dnes ZŠ Obrancov mieru).

Po uplatnení zákona SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb.., prešli všetky ľudové knižnice do samosprávy miest a obcí s tým, že obce budú zodpovedať za ich činnosť v plnom rozsahu, to sa týkalo aj knižnice v Detve.

V roku 1991 si bývalí majitelia uplatnili reštitučný nárok na budovu, v ktorej sídlila knižnica. Za priestory vo Vagačovom dome platilo mesto dosť vysoký nájom a tak bolo rozhodnuté, že sa knižnica presťahuje do budovy Obecného úradu na námestí SNP. Svoju činnosť po presťahovaní do týchto priestorov knižnica opätovne začala od 1. júla 1993.

V roku 1995 uplynulo 120 rokov od narodenia K.A. Medveckého. V dňoch 17. – 18. júna 1995 sa uskutočnili spomienkové oslavy venované tejto významnej osobnosti, autorovi monografie Detva, ktorý pôsobil v Detve v roku 1899 – 1900. Dňa 17. júna 1995 prijala Mestská knižnica v Detve do svojho pomenovania meno Karola Antona Medveckého.

V Detve existovali súbežne dve knižnice MsK K.A. Medveckého a Knižnica Domu kultúry A. Sládkoviča (vznikla v roku 1959) a tak Mestské zastupiteľstvo v Detve rozhodlo o delimitácii knižnice Domu kultúry A. Sládkoviča v Detve, pod Mestskú knižnicu Karola Antona Medveckého, uznesením č. 323/96 MsZ od 1. decembra 1996. Knihovníčka Tatiana Bérešová sa stala členkou kolektívu pracovníčok Mestskej knižnice Karola Antona Medveckého. Knižnicu tvorili 4 organizačné zložky. Po reorganizácii miestnej štátnej správy sa Detva stala sídlom okresu. Centrálna požičovňa knižnice sa opäť sťahovala a to do zrekonštruovaných priestorov bývalej základnej školy na Partizánskej ulici č. 63. Od 1. januára 1997 zriadil Okresný úrad v Detve Okresnú knižnicu K. A. Medveckého v Detve, ako príspevkovú organizáciu Okresného úradu v Detve. Stalo sa tak na dobu 1 mesiaca, potom OÚ v Detve vrátil knižnicu naspäť Mestu Detva, nakoľko nebol schopný financovať náklady na činnosť knižnice.

Mestská knižnica Karola Antona Medveckého napredovala vo všetkých odborných činnostiach. Pracovníčkam sa darilo v práci s deťmi, organizovaní kultúrno – spoločenských podujatí aj nadregionálneho charakteru. Spolupráca knižnice s Klubom podpolianskych filatelistov priniesla ovocie v podobe vydania slovenských známok. V spolupráci s Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra vo Zvolene vydala Mestská knižnica K.A. Medveckého aj tri bibliografie venované osobnostiam ako: Karol Anton Medvecký, Milan Stanislav Ďurica a Július Juraj Thurzo. Knižnicu navštívilo za roky jej existencie aj veľké množstvo osobností literárneho života.

Významným krokom pre knižnicu bolo zavedenie internetových služieb. Centrálna požičovňa na Partizánskej ulici poskytuje internetové služby pre používateľov prostredníctvom 8 tenkých klientov s príslušenstvom. Knižničný fond bol spracovávaný prostredníctvom programu Libris, po jeho zániku knižnica spracúva fond prostredníctvom programu KIS MASK a informácie o knižničnom fonde môžu používatelia získať prostredníctvom online-katológu cez http://mask.snk.sk.

V roku 2007 schválilo MsZ v Detve Uznesením č. 171/2007 zo dňa 12. decembra 2007, zlúčenie Domu kultúry A. Sládkoviča v Detve, Podpolianskeho múzea v Detve a Mestskej knižnice K. A. Medveckého v Detve do Kultúrneho centra A. Sládkoviča v Detve od 1. januára 2008.  Knižnica tak stratila svoju samostatnosť.

V súčasnej dobe, po rekonštrukcii Domu kultúry A. Sládkoviča, služby pre používateľov poskytuje Pobočka knižnice na I. poschodí Domu kultúry v troch miestnostiach s 30 hodinovým výpožičným časom. Centrálna požičovňa na Partizánskej ulici poskytuje svoje služby 2 krát týždenne a to v pondelok a stredu. Pobočka na Základnej škole Obrancov mieru prešla od roku 2010 opätovne do správy školy, Pobočka na Základnej škole J.J. Thurzu poskytuje služby žiakom a pedagógom školy v utorok a vo štvrtok.V súčasnej dobe pracuje v knižnici len jedna pracovníčka Tatiana Bérešová.

kniznica

Text: Eva Chlebová

Foto: Zuzana Juhaniaková