Environmentálny fond v novembri 2015 podporil projekt mesta Detva na sanáciu miest s nezákonne uloženým odpadom.

Žiadosť bola podaná na sanáciu troch miest a to v lokalite cesty nad Kalváriou smerom na Skliarovo, v lokalite Biela Baňa a v lokalite Amfiteátra v Detve. V týchto lokalitách sa nachádzalo viac ako 60 t nezákonne uloženého odpadu.

Finančné prostriedky z Enviromenálneho fondu a z rozpočtu mesta sú použité na odstránenie odpadu, ktorého pôvodcami  sú najčastejšie samotní občania. Znehodnocujú svoje okolie a zároveň spôsobujú zbytočné zvýšenie nákladov z verejných financií na odstránenie týchto skládok. Zákon o odpadoch a Všeobecnozáväzné nariadenie mesta Detva (VZN) o nakladaní s odpadmi zakazujú uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom.

2

Foto: Na výsledok dohliadal pracovník Mestského úradu Jozef Krnáč.

Všeobecno záväzné nariadenie mesta Detva o nakladaní s odpadmi  v čl. XIII stanovuje povinnosti občanov v súvislosti so vznikaním a likvidáciou čiernych skládok:

1) Vlastník pozemku je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie zakladania nepovolenej skládky odpadov na jeho pozemku.

2) Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území mesta zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť mestskej polícii a Okresnému úradu v Detve, odboru životného prostredia.

3) Každý má povinnosť ohlásiť toho, kto na území mesta zakladá nepovolenú skládku odpadov na mestskú  políciu a ďalším orgánom príslušným konať vo veciach odpadového hospodárstva v zmysle zákona  č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskosrších predpisov.

Dnešná doba praje spotrebiteľom a s narastaním spotreby rastie aj množstvo odpadu – obalových materiálov, informačných a reklamných letákov, elektrických spotrebičov, jednorazových predmetov dennej spotreby.

3

Na mieste sú otázky: „Naozaj musíme toľko spotrebovať a vyplytvať? Neoplatí sa nám denne bojovať s pohodlnosťou, nedisciplinovanosťou alebo plytvaním?“

1

Text a foto: Anna Cíbiková