Zaslúžilí pedagogickí pracovníci z Detvy si 31. marca 2016 pri príležitosti Dňa učiteľov prevzali ocenenia vo veľkej sále Kultúrneho centra A. Sládkoviča. Ocenenia za dlhoročnú obetavú prácu v školstve udelilo mesto Detva Eme Schwarzovej, Eleonóre Bačovej, Adriane Hanákovej, Anne Burgerovej, Ľubici Kočvárovej a Karolovi Rokovi.

„Každá práca, ktorá je vykonávaná v prospech spoločnosti, má svoju obrovskú cenu. V plnej miere to platí aj o učiteľskom povolaní, o práci pedagógov. Túto slávnostnú chvíľu by som rád využil nielen na moje osobné blahoželanie, ale zároveň na vyjadrenie uznania, ktoré vám učiteľom nepochybne patrí,“ uviedol na adresu všetkých prítomných učiteľov či vychovávateľov v sále primátor mesta Ján Šufliarský.

Primátor okrem iného podčiarkol, že taká škola, v ktorej vládne dobrá, tvorivá atmosféra, v ktorej pôsobia učitelia s vysokým odborným a ľudským prístupom, v ktorej žiaci chcú prijímať vedomosti a poznatky, prináša úžitok pre celú spoločnosť. „Naše mesto má veľa takýchto dobrých učiteľov, váži si ich prácu bez rozdielu,“ dodal. Do poďakovania zahrnul pedagogických i nepedagogických pracovníkov tak materských, ako i základných, stredných škôl a pedagógov, ktorí vykonávajú svoje povolanie v zariadeniach. Nominovaným pedagógom ocenenia odovzdali spolu s vedúcou oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Margitou Gajdošovou.

 

S ďakovným príhovorom aj v mene ocenených kolegov vystúpila Ema Schwarzová.

Eva Golianová, ktorá moderovala slávnostné popoludnie, na záver všetkých prítomných pozvala na občerstvenie, po ktorom nasledovalo divadelné predstavenie Všetko o ženách. V komédii účinkovalo trio herečiek Andrea Karnasová, Bibiana Ondrejková a Andrea Profantová.

Predstavenie pripravilo mesto Detva ako poďakovanie všetkým pedagógom. Program Dňa učiteľov sprevádzali aj vystúpenia žiakov Základnej umeleckej školy Svetozára Stračinu.

OCENENÍ PEDAGÓGOVIA

Anna Burgerová pracuje ako učiteľka materskej školy už 43 rokov, niekoľko rokov z toho aj v riadiacej funkcii. V Materskej škole Obrancov mieru pôsobí už 19. rokov. Podieľala sa na vypracovaní niekoľkých väčších projektov k dopravnej výchove cez rôzne nadácie a vypracovala aj projekty cez mesto Detva. Niektoré z nich boli úspešné a pre materskú školu  boli veľkým finančným prínosom.

Eleonóra Bačová, vychovávateľka, je súčasťou kolektívu Základnej školy s materskou školou A. Vagača od 1. septembra 1984. Jej pracovné skúsenosti začali v roku 1975 v Hriňovej. Prostredníctvom prechádzok, rôznych hier, prípravy na vyučovanie, vypočutých problémov a radostí detí dennodenne zastupuje úlohu rodičov detí v škole. Dlhoročne pracuje v Rade školy. Je predsedníčkou Odborového zväzu v detvianskom okrese. Pri kolektívnych vyjednávaniach a spoluprácou s riaditeľmi škôl a vedením mesta Detva sa snaží zabezpečiť čo najlepšie podmienky a benefity pre všetkých učiteľov.

Ľubica Kočvarová, učiteľka, pracuje v školstve 30 rokov. Bola propagátorkou myšlienok Zelenej školy, ktorej cieľom je u detí materskej školy budovať vzťah k všetkému živému a hľadať možnosti obnoviteľných zdrojov. V Materskej škole M. R. Štefánika je koordinátorkou environmentálnej výchovy. Každoročne v apríli organizuje s podporou kolegýň akciu pod názvom „Týždeň zelenej školy.“

Ema Schwarzová pracuje v Základnej umeleckej škole Svetozára Stračinu ako učiteľka literárno-dramatického odboru. Počas svojej 30-ročnej pedagogickej praxe pracovala aj ako vedúca technického oddelenia v Dome pionierov v Detve, neskôr ako vychovávateľka v ZŠ Podkriváň. Od septembra 2014 bola menovaná do funkcie zástupkyne riaditeľky školy. Žiaci pod vedením pani učiteľky Schwarzovej úspešne reprezentujú školu ako aj mesto Detva na celoslovenských súťažiach v prednese poézie a prózy.

Adriana Hanáková je učiteľkou I. stupňa na Základnej škole Obrancov mieru. Organizuje všetky matematické súťaže na I. stupni, ako je Matematický klokan, Maksík, Všetkovedko i Pytagoriádu. Absolvovala vzdelávanie v oblasti informačno-komunikačných technológií, ktoré denne pri práci využíva. Získala kvalifikáciu na vyučovanie anglického jazyka. Absolvovala 2-týždňový jazykový pobyt v anglickom meste Cambridge. Bola účastníčkou workshopu Jolly Phonics, touto novou metódou vyučuje anglický jazyk.

Karol Roka pracuje ako učiteľ náboženskej výchovy v Základnej škole na Kukučínovej ulici. Počas zamestnania ukončil vysokoškolské vzdelanie na Teologickom inštitúte v Badíne Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského, v špecializácii náboženská výchova a etická výchova. Žiakom vštepuje princípy kresťanskej lásky, dar pokory a skromnosti. Kreslí ilustrácie a pravidelne prispieval do časopisu Rebrík. Vedie záujmový útvar Pohybom ku zdraviu. Deti ho netrpezlivo čakajú a tešia sa na športové súperenie so svojím pánom učiteľom Karolom, ako ho kamarátsky oslovujú.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková