V Detve prebieha jarné upratovanie pred Veľkonočnými sviatkami 2015, organizuje ho mesto prostredníctvom Menších obecných služieb pri Mestskom úrade.

Ako priblížila Mariana Golianová z Oddelenia správy majetku na Mestskom úrade, v marci malo s mestom Detva zmluvy podpísaných približne 150 osôb, ktorí pracovali za aktivačný príspevok po 20 hodín týždenne. Druhou kategóriou je 29 ľudí, ktorí podpísali zmluvy a pri ktorých úrad práce poskytuje mestu finančné prostriedky na koordinátora, nákup ochranných pracovných pomôcok, materiálu a pracovné náradie. Pracovné činnosti koordinuje mesto Detva, účastníkmi dohody sú Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen a mesto Detva.

V harmonograme jarného čistenia po zimnom období sa pracovalo na verejných priestranstvách a plochách verejnej zelene, tiež odstraňovali hrubé nečistoty po zimnej údržbe z chodníkov, z miestnych a účelových komunikácií. Po jarnom čistiacom zbere odpadov a odlámaných drevín či plastov prišiel rad aj na vodné toky. Do zbierania odpadov z korýt a brehov sú zapojené všetky tri pracovné skupiny malých obecných služieb.

Pracovné skupiny vedú koordinátori. Každý koordinátor pracuje so skupinou v inej oblasti sídliska a historickej časti mesta, upresnila Mariana Golianová.

Tiež vykonávajú, pomocné stavebné práce a drobnú údržbu na objektoch v majetku mesta. S jednou štvorčlennou skupinou spolupracuje Milan Spač z Oddelenia správy majetku, keď sú potrebné úpravy na vnútorných a vonkajších omietkach, nátery kancelárií a chodieb. Patrí sem aj oprava drobnej architektúry a osádzanie nových informačných tabúľ. Za dva roky vyrobili a osadili dvanásť drevených tabúľ. Jednu z posledných osadili v Krnom a turisti ju nájdu pri cyklotrase do Bzovíka.

asd

Text: Zuzana Juhaniaková, referentka pre styk s verejnosťou

foto: Milan Spač