Mesto Detva upozorňuje verejnosť na nepravdivú a dobré meno poškodzujúcu informáciu o hodinovej odmene za výkon služby architekta mesta, ktorú autor Jozef Pavlov predkladá v článku „Mestská architektka zarobí za hodinu 32,80 Eur“.

V článku, ktorý autor uverejnil dňa 5. júna 2017, uviedol informácie, ktoré sú v rozpore so skutočnosťou a informáciami vo zverejnenej mandátnej zmluve o vykonávanej službe architekta.

Skutočnou hodinovou odmenou za výkon činnosti architekta je 14.00 Eur bez DPH, teda 16.80 Eur s DPH.

Mesto Detva uzavrelo mandátnu zmluvu so spoločnosťou Arch-At s. r. o. so sídlom vo Zvolene na základe verejného obstarávania na zabezpečenie služby architekta mesta.

Spoločnosť Arch-At s. r. o. bola víťazom verejného obstarávania, službu zabezpečuje prostredníctvom autorizovaného architekta, v tomto prípade v osobe Ing. arch. Beáty Mikušovej a to v rozsahu 8 hodín týždenne na Mestskom úrade v Detve. Okrem toho, architektka zabezpečuje aj prípravu podkladov mimo času na úrade, v súvislosti so zabezpečením obstarania územnoplánovacej dokumentácie na základe osobitnej mandátnej zmluvy.

Mesto Detva viackrát vyhlásilo výberové konanie na funkciu architekta mesta, avšak tieto výberové konania boli dosiaľ neúspešné. Mesto Detva má snahu funkciu architekta mesta zabezpečiť zamestnancom Mestského úradu na plný úväzok, preto v letných mesiacoch roku 2017 opäť pripravuje vyhlásenie výberového konania na funkciu architekta.

Mesto Detva vyjadruje poľutovanie nad publikovaním vyššie uvedenej klamlivej informácie a rázne sa dištancuje od poškodzovania dobrého mena inštitúcie a fyzickej osoby architekta.

Text: Zuzana Juhaniaková