Mesto Detva a Kultúrne centrum A. Sládkoviča si dovoľujú pozvať všetkých seniorov v Detve na spoločensko-zábavný program vo štvrtok 27. októbra 2016 v Dome kultúry A. Sládkoviča.

Hlavným hosťom popoludnia bude tento rok herečka Milka Zimková. Každoročné podujatie s názvom Z úcty k Vám je organizované v mesiaci október, v mesiaci úcty k starším.

Seniori sú pozvaní na kultúrny program so začiatkom o 14.00 h. Po uvítacom slove od primátora mesta Jána Šufliarského sa posnažia potešiť starorodičovské srdcia deti z Detského folklórneho súboru Ratolesť.

Milka Zimková so svojim Divadlom jedného herca uvedie monodrámu Neveľo nás idze, neveľo nám treba. Obľúbenú umelkyňu slova, Milku Zimkovú, organizátori oslovili na podnet od samotných seniorov. Ako herečka sa preslávila svojimi monodrámami a to na slovenských i zahraničných pódiách. Milka Zimková je známa aj ako spisovateľka a scenáristka. Po vystúpení sa seniori môžu zúčastniť na besede.

Mesto Detva chce týmto podujatím vyjadriť ocenenie a poďakovanie všetkým starším obyvateľom. Zvláštna vďaka patrí angažovaným seniorom, ktorí sú dlhoročne vernou oporou a spoľahlivými pomocníkmi pri podujatiach, ktoré mesto organizuje pre občanov.

Patrí im vďaka za ochotnú a pohotovú ústretovosť pri podujatiach, za sladké i slané pochúťky, za obetavo pripravované občerstvenie, za mnohoraký kultúrny program a ďalšiu nezištnú pomoc. Podstatná časť zo všetkých seniorov v Detve je zapojená do klubov dôchodcov. Mesto eviduje celkom 1158 organizovaných seniorov, ktorí v roku 2016 využívajú služby Denného centra.

Ako uvádza komunitný plán sociálnych služieb v meste Detva na obdobie 2017 – 2023, počet obyvateľov nad 60 rokov tvorí 22,88 % z celkového počtu obyvateľov Detvy.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: www.osobnosti.sk