V slušnom meste a krajine je nemysliteľné, aby poslanci doslova darovali tak strategickú vec ako je tepelné hospodárstvo mesta do rúk súkromnej osoby. Je nemysliteľné, aby títo poslanci previedli do súkromných rúk aj teplovody a spravili tak zo súkromníka monopol a z ľudí otrokov jedného človeka. Na najbližšom mestskom zastupiteľstve, ktoré sa bude konať už tento štvrtok 24. novembra 2016 však môžu poslanci tieto teplovody vrátiť občanom späť do majetku mesta Detva.

Ešte v roku 2009 sa konalo mimoriadne zastupiteľstvo, na ktorom poslanci predali do súkromných rúk tak strategickú vec ako sú technologické zariadenia a to výmenníkové stanice kotlov a rozvodov tepla (teplovody) za škandalóznu kúpnu cenu 1165 EUR. Samozrejme vyhovorili to tým, že do konca roku 2012 ich zrekonštruujú a to bez spolufinancovania mesta Detva. Avšak nestalo sa tak a dnes má mesto Detva poslednú šancu získať tieto strategické zariadenia spať.

Podľa článku IV. ods. 3 kúpnej zmluvy sa spoločnosť Bytes s.r.o. zaviazala po prevode predmetu kúpy podľa zmluvy zrealizovať stavbu „Rekonštrukcia tepelných rozvodov v meste Detva“ na svoje náklady bez finančnej spoluúčasti Mesta Detva ako jedného zo spoločníkov spoločnosti BYTES s.r.o..

Podľa článku IV. ods. 4 zmluvy sa mesto Detva so spoločnosťou Bytes s.r.o. dohodli, že v prípade, ak najneskôr do 30.12.2012 nebude vykonaná kolaudácia vyššie uvedenej stavby, mesto Detva je oprávnené odstúpiť od kúpnej zmluvy. Je koniec roka 2016 a spoločnosť Bytes s.r.o. nedisponuje rozhodnutím o kolaudácii vyššie uvedenej stavby a dokonca ani stavbu nevykonala. Tým došlo k splneniu podmienky stanovenej v článku IV. ods. 4 kúpnej zmluvy, podľa ktorej mesto Detva je oprávnené odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy požaduje primátor a rovnako občania mesta Detva, ktorí dňa 10.06.2016 doručili na MsÚ “Petíciu proti retroaktívnemu doúčtovaniu ceny tepla pre obyvateľov za rok 2015 a za vrátenie teplovodov do vlastníctva mesta Detva”. Uvedenú Petíciu podpísalo vyše 1900 obyvateľov mesta a občania v Petícii okrem iného žiadajú poslancov MsZ v Detve, aby dali súhlas s odstúpením od kúpnej zmluvy zo dňa 24.06.2009 a žiadajú tepelné rozvody previesť späť do majetku mesta Detva.

Petičný výbor na poslednom zasadnutí dočasnej komisie MsZ k otázke teplovodov dňa 21.11.2016 žiadal, aby bol tento bod doplnený a prejednaný na najbližšom zasadnutí MsZ. Ďalšími dôvodmi na odstúpenie od kúpnej zmluvy je nedôvera obyvateľov mesta Detva  k spoločnosti Bytes s.r.o. vyplývajúca z jej konania – retroaktívne doúčtovanie ceny tepla, zvýšenie ceny tepla bez súhlasu valného zhromaždenia, vysoká kúpna cena odpadového tepla z Bioplynovej stanice, konanie konateľa spoločnosti Bytes s.r.o., ktoré je v rozpore so spoločenskou zmluvou a mnohé iné. Dôležitým faktorom je aj skutočnosť, že v 11/2016 je plánovaný termín na vyhlásenie výzvy „ Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla „  ktorej žiadateľom môže byť aj mesto Detva.

Najdôležitejším dôvodom na odstúpenie od kúpnej zmluvy je, že mesto Detva je oprávnené odstúpiť od kúpnej zmluvy najneskôr do 31. 12.2016, pretože od 01.01.2017 sa právo mesta Detva oslabuje premlčaním a spoločnosť BYTES s.r.o. by tak ostala už nastálo vlastníkom tepelných rozvodov a zariadení a mesto Detva by už nemalo žiadnu ďalšiu možnosť domáhať sa vrátenia aj napriek tomu, že spoločnosť BYTES s.r.o. nevykonala rekonštrukciu rozvodov tepla.         

Za toto vrátenie teplovodov idú hlasovať aj poslanci, ktorí toto tepelné hospodárstvo takýmto zvláštnym spôsobom predali do rúk súkromníka, a ktorí celú túto situáciu občanom v Detve zapríčinili.

Mesto Detva má poslednú možnosť získať tieto teplovody späť do majetku mesta a vrátiť ich občanom! Celé to však zavisí na tom ako budú poslanci na najbližšom zastupiteľstve hlasovať! Postavia sa na stranu Vás občanov alebo dajú prednosť biznisu a záujmom súkromníka?

Text: Petičný výbor – Ivan Kollárik, Igor Otepka, Ľubomír Paučo, Ján Juriga, Ján Šiandor