V januári 2017 mesto Detva prestavbou rozširuje kapacitu Materskej školy Obrancov mieru 876/5.

Verejné obstarávanie na stavbu bolo ukončené v decembri 2016, preto už 22. decembra podpísali zmluvu a 9. januára 2017 sa mohli naplno rozbehnúť práce oficiálnym odovzdaním staveniska. Do svojej vynovenej a rozšírenej Materskej školy budú môcť deti vstúpiť začiatkom mája tohto roku.

Mesto Detva na rozšírenie Materskej školy Obrancov mieru 876/5 využilo dotáciu, ktorú v roku 2016 poskytlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov na základe Zmluvy č. 1009/2015/SRŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu zo dňa 14. decembra 2015.

Materská škola pokračuje v zaužívanom rytme školského roka vo vybratých náhradných priestoroch. Vhodný dočasný objekt pre materskú školu hľadalo mesto od novembra 2016. Ako najvhodnejšia sa ukázala možnosť dočasne zdieľaných priestorov Materskej školy A. Bernoláka 19 v Detve. Mesto Detva ešte 11. novembra 2016 požiadalo Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene (RUVZ) o posúdenie náhradných priestorov Materskej školy Obrancov mieru 876/5 Detva počas realizácie rozšírenia priestorov materskej školy, pričom navrhlo tri varianty riešenia.

Nad možnosťou dočasného zatvorenia materskej školy mesto Detva ani neuvažovalo.

Obhliadka troch možných priestorov za účasti riaditeliek, vedúcej Oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Mestského úradu v Detve a pracovníčok RUVZ sa uskutočnila 21. novembra 2016. Najvhodnejší variant z navrhovaných mestom Detva sa javil presťahovanie detí do priestorov Materskej školy A. Bernoláka 19, Detva. Písomné stanovisko RUVZ bolo doručené na mesto Detva dňa 30. novembra 2016. Presťahovaniu detí predchádzala úprava priestorov podľa odporúčania RUVZ.

V pondelok 9. januára 2017 bola prvýkrát spustená prevádzka Materskej školy Obrancov mieru 876/5 v náhradných priestoroch.

Víťaz verejného obstarávania na rozšírenie priestorov materskej školy bola firma Siroň plus s.r.o. a podľa zmluvy má lehotu na ukončenie stavby 120 dní od odovzdania staveniska.

Bezpečnosť a komfort detí a zamestnancov Materskej školy Obrancov mieru v jej dočasných priestoroch je v záujme mesta Detva aj pracovníkov RUVZ.

Obe spomenuté inštitúcie situáciu denne priebežne monitorujú. Na deň 12. januára 2017 bola plánovaná ďalšia spoločná obhliadka dočasných priestorov pracovníčkami mesta Detva a pracovníčkami RUVZ.

Text: Margita Gajdošová, Zuzana Juhaniaková