Klub dôchodcov č. II. v Detve – sídlisko pripravil stretnutie pri Vianočnom stromčeku.

Slávnostný večer sa uskutočnil v piatok 11. decembra 2015 v priestoroch hotela Detva za účasti prednostu Mestského úradu Štefana Slemenského, riaditeľa Domova dôchodcov Štefana Kamenského a stretnutie zahájil predseda klubu Štefan Závodný.

1 2

Výbor Klubu č. II. pripravil pre členov pekný kultúrny program, ktorý predviedli deti z Detského folklórneho súboru Slniečko pod vedením Emílie Zorvanovej.

Predseda klubu poprial zídeným seniorom krásne vianočné sviatky a všetko najlepšie do budúceho roka 2016. Osobitné poďakovanie venoval členom výboru svojho klubu za prípravu a priebeh celého slávnostného večera. Riaditeľ Štefan Kamenský vyjadril radosť a poďakoval za pozvanie na spoločný slávnostný večer pre kolektív Domova dôchodcov v Detve.

Prednosta Štefan Slemenský v úvode odovzdal prítomným srdečný pozdrav od primátora. „Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som vás srdečne pozdravil v mene pána primátora, v mene mojom ako aj v mene mesta Detva. Chceme vám v tomto predvianočnom období zaželať veľa šťastia, zdravia, pokoja a Božej lásky.“ Slemenský ešte dodal: „sme radi, že môžeme byť tu s vami.“

4 5

Klub dôchodcov pripravil občerstvenie, v ktorom nechýbala tradičná kapustnica. Všetci sa spoločne zabavili pri pesničkách na želanie, ktoré seniorom podľa ich vôle a výberu zahral heligonkár Jožko Uhrín so speváčkou Hankou Hudecovou.

6 7

Okrem toho na programe bola tombola. Členovia Klubu dôchodcov č. II. zaobstarali a zabalili 25 tombolových cien. Tie losovali jednotliví výhercovia vždy pre nasledujúcu výhernú cenu z lístkov pomiešaných v polievkovej myse.

Počas stretnutia pri vianočnom stromčeku sa prítomní porozprávali a zabavili pri svojich stoloch. Nakoniec si spoločne pri svetle sviečok zaspievali pieseň Tichá noc. Poďakovanie patrí aj zamestnankyni mesta Zuzane Juhaniakovej za službu fotografky, a za to, že na stretnutie pri vianočnom stromčeku zostanú aj spomienky vo forme fotografií.

3

Text: Štefan Závodný
Foto: Zuzana Juhaniaková