„Stal sa z nás najpočetnejší klub nie len v našom meste, ale aj v celom okrese,“ s potešením uviedol Pavel Golian na schôdzi Klubu dôchodcov č. III v Detve v utorok 14. februára 2017.

Predseda klubu upresnil, že ku tomuto dňu evidujú 252 členov a záujem seniorov o členstvo má rastúcu tendenciu. Medziročnú členskú schôdzu usporiadali vo veľkej sále Domu kultúry A. Sládkoviča v Detve. Pavel Golian vyjadril vďaku deväťčlennému výboru, ktorý stabilne vykonáva obetavú a aktívnu prácu pre seniorov.

 

Predseda vyzdvihol viaceré úspešné akcie z minuloročného klubového života. Patrí sem družobná spolupráca so Základnou školou Obrancov mieru 884/23.

K ich pravidelnej športovej činnosti patrí tiež krúžok rekondičného cvičenia pre seniorky štyrikrát do týždňa v Centre voľného času. Niekoľkokrát do týždňa hrajú stolný tenis a tenis v hale. Príkladnú reprezentáciu pre Detvu členovia tohto klubu získali aj na športových hrách okresu, kraja ba i na celoslovenskej úrovni.

Kartársky krúžok zas organizuje súťaže v mariáši a žolíku. Medzi kultúrno-spoločenskými akciami azda najviac rezonovala zahraničná dovolenka v roku 2016 v chorvátskom meste Vodice.

Úspechy na súťažiach a vďačný potlesk na podujatiach vytrvalo žne tanečný krúžok Radosť a spevácky krúžok Senior.

Pavel Golian im úprimne poďakoval za program, ktorým potešili a rozveselili seniorov aj na samotnej medziročnej členskej schôdzi.

Medzi hosťami predseda klubu privítal aj primátora mesta Jána Šufliarského, ktorému ďakoval za vytváranie dobrých podmienok pre seniorov.

Predseda klubu menovite ďakoval aj pracovníkom z Mestkého úradu, Kultúrneho centra A. Sládkoviča a ďalším jednotlivcom. Primátor informoval seniorov o plánovaných väčších investíciách a projektoch mesta prebiehajúcich a ešte plánovaných v roku 2017. Šufliarský nezabudol oceniť aktivitu členov ale aj vernú angažovanosť celého Klubu č. III na akciách, ktoré mesto organizuje.

Predseda klubu poďakoval za dobrú spoluprácu aj zástupcom ostatných seniorských klubov, ktoré združujú starších občanov v Detve. Prítomní zástupcovia klubov informovali na oplátku o ich plánoch práce na rok 2017.

Pavel Golian s vďakou podčiarkol pomoc, ktorú Klubu dôchodcov č. III aj počas minulého roka poskytli sponzori a vďaka ktorým mohli uskutočniť mnohé akcie.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková