Vyjadrenie mesta Detva k článku poslanca Romana Vrťa Kauza „štrky„ otriasajú Detvou!

V tomto článku poslanec Roman Vrťo, zavádzajúco a nepravdivo informuje verejnosť o kontrole použitia štrkodrvy a zisteniach uvedených v kontrole.

Za každodenný a bežný chod Technických služieb zodpovedá konateľ spoločnosti, ktorý bol vymenovaný na základe schválenia poslancov mestského zastupiteľstva.

V Technických službách Detva je zriadená Dozorná rada, ktorá dohliada na konateľa a na jeho podnikateľskú činnosť. Členovia Dozornej rady nahliadajú do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti Technických služieb a kontrolujú, či podnikateľská činnosť sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi a stanovami. Práve na návrh poslanca Romana Vrťa boli zvolení za členov Dozornej rady poslanec BBSK Miroslav Suja a poslanci mestského zastupiteľstva Imrich Sekereš a Jozef Výbošťok.

Primátor mesta s týmito členmi Dozornej rady nesúhlasil a preto nepodpísal toto uznesenie. Aj napriek tomu Roman Vrťo spolu s jeho poslancami na ďalšom zasadnutí mestského zastupiteľstva opätovne zvolili uvedené osoby za členov Dozornej rady. Títo členovia Dozornej rady za doterajšieho pôsobenia nepodali návrhy na zlepšenie činnosti a hospodárskych výsledkov Technických služieb. Ak poslanci a Dozorná rada mali podozrenia na nehospodárne nakladanie s majetkom mesta ako v článku uvádza Roman Vrťo, mali povinnosť podať trestné oznámenie na konateľa spoločnosti prípadne na iné osoby.

Pri kontrole použitia štrkodrvy na mestské komunikácie kontrolór mesta zistil, že štrkodrva sa  nerozviezla len na mestské cesty, ale aj na súkromné stavby a nehnuteľnosti ku kolibe na Kriváň a do Budinej. Obyvatelia mesta sa primátora pýtajú, či je náhoda, že štrky sa odviezli k stavbám a nehnuteľnostiam, ktoré môžu mať blízko k niektorým členom Dozornej rady a niektorým poslancom? Je to náhoda? Pán Roman Vrťo by sa mal zamyslieť, či práve on nie je zodpovedný za to, že sa štrkodrva nevozila len na mestské cesty, ale aj na súkromné pozemky.

Nie je pravda, že primátor neurobil kroky na riešenie a nápravu vzniknutej situácie. Primátor prijal na Valnom zhromaždení viaceré uznesenia, ktorými uložil konateľovi riešiť situáciu v Technických službách. Dozorná rada nezistila v Technických službách nedostatky a nehospodárne nakladanie s majetkom mesta a schválila účtovnú závierku za rok 2015. Primátor naopak neschválil účtovnú závierku za rok 2015 a prikázal vykonať audit Technických služieb.

Primátor dal konateľovi Technických služieb finančný postih a neboli mu vyplatené odmeny. Konateľovi boli uložené opatrenia na nápravu zistených nedostatkov. Konateľ má do 30. apríla 2017 určiť konkrétnych pracovníkov zodpovedných za škody vzniknuté mestu Detva a vyvodiť voči nim opatrenia v zmysle Zákonníka práce.

Správu z kontroly má prerokovať Dozorná rada a potom Valné zhromaždenie. Ak sa po prerokovaní Správy z kontroly potvrdí zodpovednosť konateľa Technických služieb za zistenia, vyvodí primátor zodpovednosť aj voči konateľovi Technických služieb v zmysle platných právnych noriem.

Za úhradu faktúr za kúpu a rozvoz štrkodrvy zodpovedá na mestskom úrade Oddelenie výstavby a životného prostredia. Primátor voči zodpovedným zamestnancom tohto oddelenia už vyvodil zodpovednosť v zmysle Zákonníka práce.

Z uvedeného je zrejmé, že primátor nič alibisticky nezametá pod koberec, ako hovorí poslanec Roman Vrťo, ale po prejednaní kontroly vyvodil a vyvodí zodpovednosť voči zodpovedným osobámVyvodí aj poslanec Roman Vrťo zodpovednosť voči sebe a voči poslancom, ktorých on nominoval do Dozornej rady Technických služieb alebo sa bude alibisticky vyhovárať na mesto? Vzdajú sa títo poslanci svojho poslaneckého mandátu? 

Text: Zuzana Juhaniaková