Kauza predražené ihrisko v Detve má svoje pokračovanie. Že niečo nie je s „kostolným“ poriadkom začína byť  stále podozrivejšie.

Aby ste pochopili celú túto problematiku najskôr Vám vysvetlím celú genézu a na konci sa dozviete o asi akú hru tu vlastne ide… Takže:

1. Na samom žačiatku bola zverejnená výzva na výstavbu multifunkčného ihriska z rezervy predsedu vlády, kde boli presne zadefinované podmienky ako i stanovená spoluúčasť mesta a to 5%  s dotáciou zo strany vlády maximálne 40-tisíc euro.

2. Na túto výzvu zareagovalo aj mesto Detva a tak požiadali o dotáciu na základe podmienok určených vo výzve. Následne prebehlo výberové obstarávanie na projektanta, ktorý projekt spracoval a následne bol zaslaný so žiadosťou na úrad vlády. Samozrejme aj so štrukturovaným rozpočtom, čo znamená že všetky položky a práce boli v tomto projekte nacenené a to na sumu cca 50 – tisíc euro. Tento štrukturovaný rozpočet je zároveň aj neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí dotácie.

3. Tento projekt bol preskúmaný na úrade vlády, kde v prvom kole nebol odsúhlasený. Avšak v druhom kole bol schválený s tými istými podmienkami.

4. Tento projekt v sume 50- tisíc euro, ktorý bol odsúhlasený musí mesto spolufinancovať vo výške približne 10 -tisíc euro z rozpočtu mesta. Čo znamená dotácia 40 -tisíc a spolufinancovanie mesta 10- tisíc.

5. Teraz už nič nebránilo mestu Detva. Stačilo podpísať zmluvu a mohla prebehnúť druhá etapa tj. verejné obstarávanie na zhotoviteľa a dnes sa už mohlo toto ihrisko budovať a to maximálne za 50 -tisíc, alebo aj menej po vysúťažení. (Napríklad podobné ihrisko v obci Blažice stálo 46-tisíc euro)

A teraz sa začali diať v Detve čudné veci!!!

Najskôr poslanci dňa 24.9 2015 na mestskom zastupiteľstve schválili aktualizáciu rozpočtu na multifunkčné ihrisko vo výške 50 266 euro, tak ako bol nacenený celý projekt so všetkým a to už aj s kompletným príslušenstvom na všetky športy ako futbal, volejbal, tenis či basketbal. Stačilo podpísať zmluvu a dnes sa už mohlo toto ihrisko budovať a to maximálne za 50 -tisíc s dotáciou vlády vo výške 40tisíc.

Po tomto zastupiteľstve však z ničoho nič začali niektorí poslanci nepochopiteľne tlačiť na navýšenie spolufinancovania ihriska o ďalších 35-tisíc euro.

Tlak poslancov pokračoval a 5. 10. 2015 si zvolali mimoriadne zastupiteľstvo, kde aj napriek kritike občanov bezdôvodne a bez akejkoľvek hodnovernej dôvodovej správy navýšili cenu tohto ihriska o 35-tisíc na celkovú sumu a to na neuveriiteľných 85 266 euro.

A teraz mi povedzte, akú má logiku navýšiť cenu ihriska na 85 000 euro, keď už sa mohlo stavať za maximálne 50 -tisíc? No minimálne tu niečo smrdí.

Ani si nemusíme hovoriť čo všetko sa mohlo v Detve poriešiť a urobiť za tých 35-tisíc.

Poslanci zároveň prijali uznesenie, kde uložili prednostovi zabezpečiť vypracovanie novej projektovej dokumentácie, pretože ihrisko za 50-tisíc im bolo veľmi lacné čo je niečo absurdné a ťažko vysvetlitelné.  Nová projektová dokumentácia bude stáť samozrejme ďalšie peniaze naviac.

Ešte zdôrazním jednu veľmi dôležitú vec. Či ihrisko bude stáť  toľko alebo toľko dotácia zo strany vlády je schválena na 40-tisíc euro a všetky ostatné peniaze idú z rozpočtu mesta. Čiže peniaze nás občanov. Mňa zaráža, že po tomto všetkom sa ešte nájdu poslanci, ktorí obhajujú toto navýšenie a odvážia sa verejne klamať a zavádzať verejnosť.

Neviem aké pohnútky k tomu tlačia poslanca Pavlova no ten začal verejne širiť :

1. Že sa zmenili podmieny v druhom kole žiadosti – Toto je klamstvo, žiadne podmienky sa nezmenili, zostali tie isté.

2. Pre poskytnutie dotácie je potrebné spolufinancovanie 35tisíc euro – Ďalšie klamstvo, projekt je na 50 266 euro pripravený do suťaže a to znamená, že navýšenie bolo absolútne nepotrebné a ihrisko sa mohlo začať stavať.

3. Celková suma po navýšení je len 75 -tisíc euro – Klamstvo, pretože celková suma po navýšení je 85 266 euro.

A teraz sa pýtam. Prečo poslanec takto klame a zavádza verejnosť? Sú len dve možnosti, buď klame účelovo alebo je taký hlúpy, že ani nevie za čo hlasuje – Jedno horšie ako druhé.

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám si môže každý občan vyžiadať zvukový záznam z tohto MsZ zo dňa 5.10. 2015 a môže sa presvedčiť o tomto absurdnom spôsobe rozhodovania a vyjadrovania poslancov.

Text: Ján Šiandor