Máte dieťa, ktoré bude mať do 31. augusta 2020 šesť rokov? Nezabudnite, že v najbližších dňoch ho musíte prihlásiť do školy v tom školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt.

Zápisy do základných škôl v Detve budú 15. a 16. apríla. Tento rok ich školy budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Rodičom a školám ministerstvo školstva odporúča komunikáciu elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Školy na svojich webstránkach uverejnili elektronické prihlášky, ktoré rodičia môžu priamo na stránke vypísať a v deň zápisu ju v škole podpíšu. V prípade, že nemajú prístup cez počítač, dostanú a vypíšu prihlášku v škole 15. a 16. marca.

Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.

Odklad

Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Výnimočne prijaté dieťa

Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebudú vyžadovať. Zákonný zástupca ich doručí dodatočne.

Weby základných škôl:

Základná škola, Kukučínova 480/6, Detva

www.1zsdetva.edupage.org

Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača, Štúrova 12, Detva 

www.zsstudt.edupage.org

Základná škola, Obrancov mieru 884/23, Detva

www.3zsdetva.edupage.org

Základná škola Júliusa Juraja Thurzu, A. Bernoláka 20, Detva

www.zsthurzu.sk

Žiadosti o prijatie do MŠ

Pre prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok ministerstvo určilo termín od 30. apríla do 31. mája 2020. Zápisy budú bez osobnej prítomnosti detí. Aj tu sa odporúča komunikácia elektronickou formou. Prihlášky nájdete na stránkach materských škôl.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Weby materských škôl:

Materská škola Námestie SNP 17

www.4msdetva.edupage.org/

Materská škola M. R. Štefánika 980/40

www.5msdt.webnode.sk/

Materská škola Obrancov mieru 876/5

www.msdt6.estranky.sk/

Materská škola A. Bernoláka 19

www.7msdt.netspace.sk/

Materská škola pri základnej škole, Štúrova 12

www.zsstudt.edupage.org/

Text: ms

(362.5 kB)Základná škola, Kukučínova 480/6, Detva

(457 kB)Základná škola Júliusa Juraja Thurzu, A. Bernoláka 20, Detva

(2.9 MB)Základná škola, Obrancov mieru 884/23, Detva

(2.7 MB)Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača, Štúrova 12, Detva 

Ilustračné foto: OpenClipart-Vectors, Pixabay