Od nového roka platia legislatívne zmeny, ktorými štát zvýšil poplatky za skladovanie odpadu a od 1.1.2021 určil mestám a obciam aj novú povinnosť zberu a likvidácie kuchynského odpadu, ktoré majú výrazný vplyv na rast nákladov v odpadovom hospodárstve.

„Kým iné mestá poplatky za odpad zvyšovali, Detva od roku 2004 poplatok upravila len v minimálnej miere a stratu, ktorá vznikala ako rozdiel medzi sumou vybratého poplatku a nákladmi na odpadové hospodárstvo doposiaľ sanovalo z rozpočtu mesta. Prioritou totiž bolo, aby sme čo najmenej zaťažovali obyvateľov mesta,“ uviedol primátor Ján Šufliarský.

„Od roku 2010 do roku 2019 mesto Detva uhradilo z rozpočtu čiastku 1 140 398 eur ako formu pomoci a dotácie na odvoz komunálneho odpadu pre obyvateľov,“ doplnil zástupca primátora Ján Šiandor.

Viaceré mestá a obce na Slovensku, ktoré rovnako doplácali náklady na odpadové hospodárstvo z vlastného rozpočtu ako Detva, boli teraz vyzvané Najvyšším kontrolným úradom na potrebu zvýšiť poplatkovú povinnosť, aby nedochádzalo v oblasti odpadového hospodárstva ku stratám. Týmto krokom obmedzujú mestám možnosť prispievať obyvateľom na odvoz komunálneho odpadu. Z tohto dôvodu bolo mesto Detva nútené od 1.1.2021 zvýšiť poplatky za odvoz odpadov o čom rozhodlo Mestské Zastupiteľstvo uznesením č. 334/20 dňa 10.12.2020.

Kedže prioritou mesta Detva je naďalej čo najmenej zaťažovať obyvateľov svojho mesta, Detva zvýšila tieto poplatky len v minimálnej nevyhnutnej miere. Detva sa tak aj napriek zvýšeniu naďalej radí medzi mestá s najnižšími poplatkami za odvoz komunálneho odpadu. Obyvatelia Detvy za odpad teraz ročne zaplatia 28,105 eur na osobu.

Prehľad o sadzbách v okolitých a porovnateľných mestách:

 • Detva 28 eur osoba/rok
 • Hriňová 32 eur osoba/rok
 • Lučenec 29 eur osoba/rok
 • Zvolen 28 eur osoba/rok
 • Levice 33 eur osoba/rok
 • Ružomberok 36 eur osoba/rok
 • Banská Bystrica 36,50 eur osoba/rok

V niektorých prípadoch Mesto Detva tento poplatok vráti, zníži alebo odpustí:

Vrátenie poplatku

 1. Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti,
  ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže
  splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
  Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
  a) poplatník nesmie byť dlžníkom mesta a organizáciám, ktorých zriaďovateľom alebo
  zakladateľom je mesto
  b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, zánik
  práva užívania nehnuteľností)

Zníženie poplatku

 1. Mesto na základe písomnej žiadosti poplatníka zníži poplatok o 50% za obdobie, za
  ktoré poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo
  nezdržiaval na území mesta. Podklady na zníženie poplatku sú:
 • potvrdenie o ubytovaní v SR (doklad z internátu, ubytovne, nájomná zmluva a pod.)
 • potvrdenie od zamestnávateľa o výkone práce na území SR,
  Doklad musí byť dôveryhodný, musí potvrdzovať rok, pre ktorý poplatník žiada zníženie
  poplatku.

2. Mesto stanovený poplatok v §24 ods.1 písm. a) zníži:
o 50% za dieťa vo veku do 18 rokov – toto zníženie správca prizná za každého člena
domácnosti, ktorý spĺňa vekovú hranicu bez povinnosti oznámenia.
o 21% pre poplatníkov žijúcich v jednotlivých častiach mesta Detva ( § 1 ods. 4 VZN),
kde mesto nezabezpečuje vývoz BRO bez povinnosti oznámenia.

Odpustenie poplatku

 1. Mesto na základe písomnej žiadosti poplatníka poplatok odpustí za obdobie, za ktoré
  poplatník mestu preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom
  období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta. Podklady na odpustenie poplatku sú:
  a) – potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu
  v zahraničí, pracovná zmluva ( nie staršia ako rok)
 • potvrdenie o štúdiu v zahraničí
 • potvrdenie zo sociálnych zariadení
 • potvrdenie o výkone väzby alebo trestu
 • potvrdenie o úhrade poplatku v inej obci + rozhodnutie o vyrubení poplatku + doklad
  o prechodnom pobyte
  Doklad musí byť dôveryhodný a musí potvrdzovať rok, pre ktorý poplatník žiada
  zníženie poplatku
  b) Mesto na základe písomnej žiadosti odpustí poplatok poplatníkovi, ktorý nemá v meste
  Detva trvalý ani prechodný pobyt a je oprávnený užívať nehnuteľnosť (vlastník bytu),
  za obdobie za ktoré sa mestu preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní
  v zdaňovacom období nehnuteľnosť neužíva. Podkladom pre odpustenie poplatku je
  potvrdenie od správcu bytového domu.
 1. Ak poplatník nepredloží vecne príslušný doklad, správca na čestné vyhlásenie pri
  znižovaní prípadne odpúšťaní poplatku neprihliada.