Na sobotu 9. mája 2015 pripadá 50. výročie udelenia štatútu mesta Detva.

Práve 9. mája 1965 nadobudlo účinnosť rozhodnutie o zriadení Mestského národného výboru v Detve. Dovtedy Detva bola obcou, ktorej založenie sa dokladá od roku 1638.

Písal sa rok 1965, keď zástupcovia obce požiadali o udelenie mestského štatútu nadriadené orgány: Okresný národný výbor vo Zvolene s Krajským národným výborom v Banskej Bystrici. Žiadosť predložil Miestny národný výbor v Detve na svojom zasadnutí 22. januára 1965.

Kronika mesta zaznamenáva tento historický míľnik takto: „Vyššie uvedené orgány vyšli tejto snahe v ústrety a tak na plenárnom zasadnutí MNV v Detve, ktoré sa konalo v ZK-ROH A. Sládkoviča pri PPS v Detve – Sídlisko, dňa 7.5.65, pri príležitosti 20. výročia oslobodenia našej vlasti Červenou armádou, bola obec Detva slávnostne vyhlásená za mesto, rozhodnutím Stredoslovenského krajského národného výboru v B. Bystrici v tomto doslovnom znení: „Plenárne zasadnutie Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici, podľa § 13 odst. 3 zákona č. 65/1960 Zb., uznesením č. 5/65 zo dňa 29.IV. 1965 určilo pre obec Detvu charakter Mestského národného výboru s účinnosťou od 9. mája 1965.“

Štatút mesta Detvy má teda dátum 9. máj 1965. Ako pokračuje zápis kronikára: „Pri tejto historickej príležitosti sa žiada poznamenať, že Detva už raz mala štatút mestečka s právom trhov a výročitých (štyroch) jarmokov, udelený jej cisárom Františkom I., v roku 1811, o čom je aj originálna listina… Pre históriu stačí poznamenať, že išlo o charakter mestečka. V latinskom znení sa uvádza ᾽oppidum,᾽ zatiaľ čo mesto v latinčine znie ᾽urbis᾽.“

Udelenie štatútu mesta oslavovala Detva niekoľkodňovým programom. Podľa záznamu v kronike, 7. mája 1965 bolo spomínané slávnostné zasadnutie Miestneho národného výboru, v podvečer nasledujúceho dňa, 8. mája, usporiadali lampiónový sprievod a slávnostnú vatru s ohňostrojom. 9. mája bol promenádový koncert Dychovej hudby ZK – ROH. V nasledujúcich dňoch to bolo ešte predstavenie Divadla Jozefa Gregora Tajovského zo Zvolena, vystúpenie SĽUKU a takzvaná obvodná spartakiáda.

old dt

Text: Zuzana Juhaniaková

ilustračný obrázok: Eva Chlebová