Redakcia DTinfo.sk sa začala zaujímať o investičné akcie mesta Detva na rok 2013 a tak po rekonštrukcii Kultúrneho centra prinášame ďalšiu zaujímavú investičnú akciu „Chodník pre peších a cyklochodník Novosady, Detva“, po ktorej majú nasledovať v krátkej dobe ďalšie, o čom Vás budeme informovať. Sme radi, že v meste Detva sa začínajú konečne realizovať veci, o ktorých sa roky len rozprávalo. (redakcia DTinfo.sk)

Informácia o prebiehajúcej investičnej akcii mesta Detva
„Chodník pre peších a cyklochodník Novosady, Detva“.

Mesto Detva realizuje v súčasnej dobe plánovanú investičnú akciu „ Chodník pre peších a cyklochodník Novosady, Detva“. Jedná sa o rekonštrukciu jestvujúceho chodníka a dobudovanie cyklistickej cestičky . Mesto Detva zahajuje touto stavbou budovanie cyklistickej trasy v meste Detva.

 

Ostatné údaje k stavbe:

Hlavný projektant stavby:          Projektcesty, s.r.o.

Bernolákova 6024/58, 974 05 Banská Bystrica

Výber zhotoviteľa stavby:          – verejná súťaž

Vybratý zhotoviteľ stavby:           CESTNÉ STAVBY ŽILINA, spol.sr.o.

Štrková 17, 011 54 Žilina

Stavbyvedúci:                              Jozef Líška

Stavebný dozor:                          Jaroslav Stašák

Cena za dielo:                            104 729,73 €  / vrátane DPH/

Spôsob financovania:                  –  rozpočet mesta Detva

Čas plnenia:                               – 3 mesiace / podľa podmienok ZoD/

– zahájenie prác:                        05/2013

– ukončenie prác:                       08/2013

Údaje v číslach:             

Celkom rekonštruovaná plocha:

Cyklochodník:

– celková dĺžka                           440,00 bm,

– plocha cyklochodníka            1 323,00 m2

Chodník pre peších:

– celková dĺžka                           440,00 bm,

– celková plocha                      1 163,00 m2

cchodnik2

cchodnik

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:  Jaroslav Stašák, oddelenie výstavby a ŽP