Každodenne upierame svoj zrak na dominantu nášho kraja – Poľanu, ale len málokedy sa zamýšľame nad tým, čo všetko lesy Poľany skrývajú.

Okrem bohatstva drevnej suroviny a zveriny boli kedysi aj útočiskom pred dobyvateľmi a miestnemu prenasledovanému obyvateľstvu poskytovali ochranu. Úkryty tu našli partizáni a účastníci odboja, dávnejšie aj ťažko skúšaní poddaní, ale aj miestni zbojníci, ktorým hora bola najlepšou skrýšou a ochranou. 

Je známe, že povesťami opradená Chrapková so skalnými bralami Kalamárky bola aj miestom prvého osídlenia Detvy a to už v dobe predhistorickej, počnúc neskorou dobou bronzovou.

Potvrdili to staršie bádania, ale najmä výskum tejto lokality v rokoch 1986 – 1989 uskutočnený Archeologickým ústavom SAV. Kedysi sa tu nachádzalo hradisko s ochranným valom, ktorý z jednej strany uzatvárali neprístupné skalné steny. Toto miesto bolo dôležitou súčasťou vtedajšieho obranného systému, ktorý sledoval a bránil priechody k bohatým banským mestám stredného Slovenska. Zánik hradiska spôsobil požiar, dodnes však toto miesto ostalo späté s dávnou minulosťou Detvy.

Nie všetci Detvania túto lokalitu poznajú. Skalolezci, alebo aj väčšina návštevníkov Kalamárky obyčajne ide na prednú Kalamárku s výhľadom na Detvu. Kto však chce navštíviť spomínanú archeologickú lokalitu, musí pokračovať cestou smerom ku horárni a z nej odbočiť vľavo na trochu skrytý lesný chodník.

Chodník pokračuje vpravo popod mohutné skalné bralá až na vrchol plošiny, kde sa nachádza aj povestná kamenná cisterna na vodu, vyhĺbená do skalnej pukliny.

Informačné tabule zhotovené mestom Detva približujú túto lokalitu, súčasť Chránenej krajinnej oblasti Poľana.


Text a foto: Anna Ostrihoňová