Architektka Beáta Mikušová vydala nasledovné stanovisko k článku autora Jozefa Pavlova s názvom „Mestská architektka zarobí za hodinu 32,80 Eur.“ Nasleduje stanovisko Ing. arch. Beáty Mikušovej:

„S údivom sledujem informácie zverejňované  v „nezávislých novinách“. Pre informáciu sa predstavím: Mám viac než 20 ročnú prax, z toho 10 rokov som pôsobila na pozícii hlavného architekta mesta Zvolen.

Mám osobitnú odbornú spôsobilosť – autorizáciu Slovenskej komory architektov pre projektovanie stavieb a pre územné plánovanie podľa zákona o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

Mám osobitnú odbornú spôsobilosť pre obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie podľa §2a stavebného zákona.

Mám osobitnú odbornú spôsobilosť pre posudzovacie strategických dokumentov podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre územnoplánovaciu dokumentáciu a ešte nejaké vyhradené stavby.

K pôsobeniu na pozícii mestského architekta na základe Mandátnej zmluvy uvádzam: Výkon architekta v meste Detva som vykonávala v r. 2008 – 2012, kedy som zo zdravotných dôvodov túto prácu ukončila, v tom čase začal pracovať na úrade na plný úväzok architekt.

Takéto služby som poskytovala aj pre mesto Krupina, v súčasnosti pracujem aj pre mesto Banská Bystrica.

V Detve pracujem na základe úspešnej ponuky vo výberovom konaní s hodinou sadzbou 14 .- €  bez DPH, čo je 16,80 € s DPH.

Podľa metodickej príručky Unika 2009, ktorá usmerňuje tvorbu cien pre architektonické a  územnoplánovacie činnosti je najnižšia hodinová sadzba za pomocné práce – 8,90 €, hodinová sadzba za náročné práce je 19,20 €, veľmi náročné a koncepčné práce sú ocenené  sumou 24,60 €/ hod. a vysokokvalifikované koncepčné a koordinačné práce 32,80 € / hod.

Suma 16,80 nedosahuje ani najnižšiu hodnotu „náročných prác“ podľa uvedeného Sadzobníka z r. 2009! Áno, fakt pracujem pod úrovňou svojej kvalifikácie!

Obstarávanie územného plánu mesta Detva, Zmeny a doplnky č. 4

Obstarávanie vykonávam na základe Mandátnej zmluvy, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania. Obstarávanie zahŕňa súbor vysokonáročných činností podliehajúcich osobitnej odbornej spôsobilosti. Cena za obstarávateľské úkony bola dohodnutá podľa jednotlivých etáp fixnou sumou. Mandátna zmluva je zverejnená. Hodinová sadzba 32,80 € sa týka opätovných prerokovaní, rozporových prerokovaní, ktoré sú presne špecifikované zákonom. Akurát nie je možné vopred určiť, či ich bude 5,50 alebo žiadne. Je to podmienené množstvom a obsahom doručených pripomienok k zverejnenému návrhu.

Ak by celý proces prebehol úplne hladko a bezproblematicky a nebolo potrebné uskutočniť žiadne opätovné alebo rozporové prerokovanie, žiadna suma v hodinovej sadze nebude účtovaná. Stačí si pozrieť zmluvu, ktorá je verejne prístupná. Zmluvná suma zahŕňa všetky moje náklady.

Vyjadrenia pána poslanca svedčia o absolútnej nevedomosti alebo neinformovanosti o obsahu činností architekta mesta ako aj o obsahu výkonov obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie.

Zverejnené výroky považujem za poškodzovanie môjho dobrého mena s cieľom znevážiť moje postavenie v spoločnosti, žiadam verejné ospravedlnenie a súčasne budem ochranu svojej osobnosti riešiť súdnou cestou.“

Text: Beáta Mikušová