Seniori sú neodmysliteľnou súčasťou spoločnosti, nositeľmi skúseností, zručností, životnej múdrosti, tradícií, sú aj tvorcami našej histórie i súčasnosti, národných, duchovných hodnôt, predstavujú prínos pre celú spoločnosť. Napriek tomu sa ich problémom a potrebám nevenuje dostatočná pozornosť.

Je nevyhnutné hovoriť o problémoch a potrebách starších, informovať verejnosť o potrebe skvalitnenia života seniorov a prispieť tak nielen k zlepšeniu ich života, ale vytvoriť podmienky pre lepšiu a kvalitnejšiu starobu súčasnej mladej generácie. Aktívne starnutie prináša možnosť vzdelávať sa, naďalej rozvíjať a tak neprestajne zhodnocovať svoj zmysel existencie seniora ako človeka a plnohodnotnej osobnosti v modernej spoločnosti.

Kurzy rôzneho druhu

Mesto Detva sa prostredníctvom Operačného programu Vzdelávanie uchádzalo o podporu projektu s názvom Vzdelávanie ako súčasť aktívneho starnutia. Cieľom projektu bolo podporiť aktívne starnutie v poproduktívnom veku obyvateľov Detvy a jej blízkeho okolia.

V rámci projektu sa od apríla 2014 do konca februára 2015 v Dennom centre na Partizánskej ulici uskutočnili vzdelávacie programy Kurz počítačov, Anglického a Nemeckého jazyka, Psychológia nielen pre seniorov, Zdravý životný štýl, Sebaprezentácia a prezentačné zručnosti, Právo ako ho nepoznáte – právne minimum a Spoločenský protokol. Zúčastnilo sa na nich 128 účastníkov vo veku 52 – 84 rokov. Vzdelávacími aktivitami sa nielen uspokojujú potreby seniorov, ale navyše aj pozitívne ovplyvňujú priebeh starnutia a staroby. Takéto aktivity podporujú zvyšovanie sebavedomia seniorov, ich motiváciu aktívne žiť, komunikovať a zdokonaľovať sa.

Obrovský záujem u seniorov

Projekt Vzdelávanie ako súčasť aktívneho starnutia bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Výsledkom projektu je pozitívne hodnotenie, veľký záujem a množstvo poznatkov. Za všetko hovorí vyjadrenie jednej z účastníčok kurzov: „Páči sa mi, že som v stálom švungu a nemám čas smútiť, že už nechodím do práce. Veľmi mi to pomohlo vysporiadať sa s dôchodcovstvom.“ Pre obrovský záujem sa do niektorých programov nepodarilo prijať všetkých prihlásených záujemcov, ale s realizáciou podobných aktivít sa uvažuje aj do budúcnosti.

senioris