K otázkam školstva by sa mal vyjadrovať len človek, ktorý rozumie o čom sa vyjadruje.

Mesto Detva je zriaďovateľom 4 základných škôl, 5 materských škôl, základnej umeleckej školy, centra voľného času, 8 školských jedální a 4 školských klubov detí a jazykovej školy. Zriaďovateľom stredných škôl je Banskobystrický samosprávny kraj a zriaďovateľom Súkromného centra voľného času je nezisková organizácia Maja n.o.

Finančné toky tečúce do školstva všeobecne sú:

  1. Financie zo štátneho rozpočtu , tzv. prenesené kompetencie
  2. Financie z podielových daní, tzv. originálne kompetencie
  3. Financie získavané v rámci projektov

1.V rámci prenesených kompetencií je financovaná prevádzka a mzdy pracovníkov základných škôl. Normatív je určený štátom a zohľadňuje skutočné potreby škôl, ktoré každá škola vyjadrí vo svojom štatistickom zisťovaní k 15. septembru príslušného roka. Mzdy pracovníkov v školstve sú dané platovými tarifami a riadia sa zákonom č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Mesto Detva rozdeľuje všetky finančné prostriedky v rámci preneseného výkonu základným školám.

2.V rámci originálnych kompetencií sa financujú materské školy, základná umelecká škola, školské jedálne, školské kluby detí, centrum voľného času a jazyková škola. Zároveň mesto Detva má povinnosť zo zákona financovať súkromné centrum voľného času vo výške 88 % z výšky dotácie pre centrum voľného času Trend. Každá obec a rovnako aj mesto Detva dostáva na školstvo 40 % z podielových daní mesta. Samozrejme skutočná výška sa odvíja od úspešnosti výberu daní štátu. Aj v tomto prípade Mesto Detva rozdeľuje všetky finančné prostriedky vo výške 40 % podielových daní.

Byť učiteľom je v prvom rade poslanie, učiteľa je potrebné podporovať a motivovať, ale finančná motivácia pre „osobnosť“ učiteľa nie je tá najdôležitejšia. Napriek tomu som presvedčený o potrebe lepšieho platového ohodnotenia učiteľov.

3.V rámci projektov financovaných z prostriedkov EÚ mesto zrekonštruovalo 2 základné školy, podalo žiadosť na rekonštrukciu Základnej školy s materskou školou Alexandra Vagača na Štúrovej ulici. PO schválení sa realizácia musí uskutočniť do októbra 2015. S tým je spojená aj trvalá udržateľnosť, čo je v tomto prípade 5 rokov. Zároveň sa robia potrebné kroky pre prípravu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Základnej školy J.J.Thurzu.

V sieti sa teda počíta so všetkými základnými školami, lebo počet detí v základných školách síce klesá priemerne ročne o 3 %, ale počet detí v materských školách ročne stúpa. Od 15.09.2012 do 15.9.2014 je to o 25 %. Mesto nezopakuje chybu z minulosti, kedy došlo k zrušeniu VIII. MŠ a teraz zrušené kapacity chýbajú.

Žiadna škola v Detve nie je „na odstrel“ a nerozumiem prečo pán Pavlov šíri takéto nezmysly.

Rovnako sa každoročne obnovujú budovy materských škôl, intenzívne sa zrekonštruovali vnútorné priestory V. a VII materskej školy, podaný je projekt na rekonštrukciu IV. materskej školy a od 1.9.2012 sú k dispozícii úplne nové priestory materskej školy v priestoroch ZŠ s MŠ Alexandra Vagača.

V rámci projektov sa investovali peniaze aj do moderných vyučovacích technológií. Základné školy majú k dispozícii počítačové učebne, jazykové laboratóriá, v triedach interaktívne tabule, ktoré majú už aj materské školy. Detvianske základné školy sú „online“ , majú k dispozícii edukačný portál s množstvom kvalitných cvičebníc a testov.

Zriaďovateľom osemročných gymnázií je Banskobystrický samosprávny kraj, nie mesto alebo obec a v súčasnosti sa k rozširovaniu siete škôl a školských zariadení každý zriaďovateľ stavia veľmi zodpovedne.

Pre školstvo je najdôležitejšia osobnosť učiteľa, učiteľa vzdelaného, múdreho, chápavého, prísneho, láskavého, ktorý vie, kedy je potrebné sa k veciam vyjadriť a hlavne vie o čom sa vyjadruje. Pouvažujte nad tým pán Pavlov.

siandor

Ján Šiandor