Obrovský úspech dosiahla naša čerstvá absolventka Nikola Sekerešová, keď bola zvolená za mládežnícku delegátku Slovenska pri OSN.

Poslaním mládežníckej delegátky SR pri OSN na rok 2020/2021 je aktívna reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN, zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagácia a napĺňanie Agendy 2030 a ľudských práv a následné šírenie povedomia o fungovaní OSN a možnostiach účasti, aktívnom občianstve a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja medzi slovenskou mládežou.

Rola mládežníckej delegátky SR pri OSN je prestížnou pozíciou, na ktorú sú vo svete nominovaní najlepší z najlepších mladých ľudí, keďže na obdobie jedného roka bude aktívne zastupovať svoju krajinu a mládež, nielen prítomnosťou na medzinárodných fórach a zasadnutiach, ale taktiež verejným vystupovaním v jej mene.

Nikola si musela pripraviť a prezentovať svoju vlastnú agendu, ktorou by chcela propagovať agendu OSN a jej 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Na 2. kole výberového konania, ktoré prebehlo formou ústneho pohovoru, sa zúčastnili zástupcovia organizácií: Asociácia krajských rád mládeže AKRAM, Ministerstvo školstva SR, IUVENTA, Ministerstvo zahraničných vecí SR a súčasná mládežnícka delegátka SR pri OSN Petra Pauerová.

Jej víťazstvo je o to cennejšie, že na finálové pohovory sa prebojovali študenti a absolventi vysokých škôl.

Nikola ako víťazná delegátka bude mať tieto príležitosti:

Zastupovať záujmy mladých ľudí zo Slovenskej republiky na medzivládnych rokovaniach OSN.

Účasť na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN (dvojtýždňový pobyt v New Yorku v prípade jeho termínového presunu a uvoľnenia opatrení spojených s cestovaním na koniec roka 2020/začiatok roka 2021).

Spolupráca s ďalšími mládežníckymi delegátmi z celého sveta v otázkach práv a participácie mládeže, ľudských práv, cieľov trvalo udržateľného rozvoja a ďalších.

Mentoring od predchádzajúceho mládežníckeho delegáta.

Organizačná podpora od IUVENTY pri organizácii prednášok a workshopov v regiónoch.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v tejto čestnej funkcii.

Text: Valéria Čiamporová